Frederik VII

Værft: Humphrys, Tennant and Dykes, Deptford, London, England.

Leveret: 2. august, 1857.

Status: Ophugget.

Navn

Frederik VII (2. august, 1857 - ca. 1880)

Ruter

Nykøbing Sjælland - Frederiksværk - Jægerspris - Frederikssund - Torp - Selsø - Gershøj - Roskilde (august, 1857 - maj, 1863)
Nykøbing Sjælland - Frederiksværk - Frederikssund - Roskilde (maj, 1863 - august, 1877)

Rederi

Actieselskabet for Dampskibsselskabets Fremme paa Issefjorden, Roskilde, Danmark (2. august, 1857 - 5. april, 1870)

Hændelser og særlige begivenheder

1. april, 1854
Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter priviligerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende: Actieselskabet til Dampskibsfartens Fremme paa Isefjorden imellem Roeskilde, Nykjøbing og Mellemliggende Steder. Søndagen d. 9de April førstk. Eftermiddag Kl. 2 afholder ovennævnte Actieselskab i Gjæstgivergaarden „Prindsen“ i Roeskilde en Generalforsamling, for at tage endelig Bestemmelse om Selskabets fremtidige Virksomhed, in specie, om eet af de Selskabet tilbudte Dampskibe „Boreas“ og „Löven“ skulde kjøbes til den nævnte Fart, eller om man i benægtende Fald skulde opgive hele Projectet. Da saaledes sager af Vigtighed ville komme under Forhandling, forventes Generalforsamlingen overværet af et stort antal Actionairer. Paa grund af indtrufne Forhindringer er den tidligere berammede Dag samt Klokkeslet blevet Forandret.

20. april, 1854
Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter priviligerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende: Actieselskabet til Dampskibsfartens Fremme paa Isefjorden. 1854 den 9.de April afholdtes den forud averterede Generalforsamling i ovennævnte Actieselskab. Paa Grund af de stedfindende Forhold og in specie de høie Priser paa Kul fandtes det utilraadeligt for i Aar at sætte Skib i Fart herpaa Fjorden for Selskabets Regning, saameget mere, som der til Dato ikkun var tegnet Actier for et beløb af 11.275 Rd.
Det blev derfor vedtaget, idet man foreløbig udsatte Sagens videre Fremme til en mere passende Tid og for det første et Aar, at indbyde til fornyet Actietegning, der fremdeles kan ske hos Justitsraad Svanenskjold i Nykjøbing, Agent Borch i Roeskilde, Kjøbmand Brændstrup paa Frederiksværk og Mægler Ekmann i Kjøbenhavn.

20. august, 1857 - 20. april, 1857
Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter priviligerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende: Generalforsamling i Actieselskabet til Dampskibsfartens Fremme paa Isefjorden. Tirsdagen den 25de August førstkommende, Formiddag Kl. 10, afholder Actieselskabet til Dampskibsfartens Fremme paa Isefjorden Generalforsamling i Gjæstgivergaarden „Prindsen“ i Roeskilde. Da flere Sager af yderste Vigtighed for Selskabet foreligge til Behandling ved bemeldte Generalforsamling, ved Hvilken der tillige skal vælges saavel en administrerende Directeur som en ny Bestyrelse, vilde det være ønskeligt, at et stort Antal Actionairer vilde give Møde, hvorhos det bemærkes, at de Udeblivende ere bundne ved det der vedtages af de Mødende.
Kjøbenhavn, den 25de August 1857.
Bestyrelsen

7. september, 1857
Roskilde Avis og Avertissementstidende: Actieselskabet til Dampskibsfartens Fremme paa Isefjorden. Da der paa den Tirsdagen den 25. August afholdte Forsamling ikkun var repræsenteret en uforholdsmæssig ringe Deel af hele Actirkapitalen, blev det bestemt at afholde en ny Generalforsamling Onsdagen den 16. September d. A., Kl. 12 Formiddag, paa Børsen ved Roeskilde. Actionairerne anmodes om at medbringe eller indsende deres Interimsbeviser. De udeblivende ere bundne ved det, der vedtages af de Mødende.
Bestyrelsen

10. december, 1863
Nykjøbing Avis: Aktieselskabet til Dampskibsfartens Fremme paa Isefjorden Afholdt den 16.de s. M. i Roskilde den aarlige Generalforsamling repræsenteret af henved 2/3 Aktiekapital.. Hr. Justitsraad Feddersen ledede Forhandlingerne som Dirigent.
Regnskabet for 1862 fremlagdes: det udviste 2815 Rd. 21 s større Indtægt end Udgift. Endvidere oplystes, at den Gjæld, der er foraarsaget ved at Skibet iaar har faaet en ny Kjedel sandsynligvis kan være afbetalt i næste Sommer, ligeledet at Indtægten iaar har været mindre end tidligere, nærmest foranlediget ved, at Lysttourene have givet et mindre heldigt Resultat; ligeledes, at Gjershøi har ophørt at være station, da det blev befrygtet, at Skibet, naar Helsingørsbanen kom istand, vilde miste Frekventsen mellem Kjøbenhavn og Frederikssund-Frederiksværk, hvis Seiladsen mellem disse og Roskilde skulde vedblive at forlænges om ad Gershøi, istedetfor at gaae den lige Vei paa Fjorden. For at bøde paa det derved opstaaede tab for Beboerne i Horns Herred, hvoraf Flere ere Aktionairer i Selskabet, var det, at den administrerende Directør satte Dampbaaden „Adjudanten“ i Fart paa Gershøi. Da Forsøget imidlertid ikke betalte sig, bliver det neppe gjentaget. Bestyrelsen og Selskabets Embedsmænd valgtes paa 5 Aar at regne fra fra næstkommende Nytaar.

8. april, 1870
Isefjordsposten: Dampskibsfart paa Isefjord. Undertegnede, som ved Auktionen den 5te dennes kjøbte Dampskibet „Frederik VII“, agter, saasnart det har undergaaet en grundig Reparation, at sætte det i Fart imellem Roeskilde og Nykjøbing anløbende alle Mellemstationerne. Det forventes, at Skibet kan begynde sine Farter omtrent den 1ste Mai. Det Nærmere skal blive bekjendtgjort.
Kjøbenhavn, den 6te April 1870.
G. Greiersen.

28. oktober, 1870
Roskilde Avis: Dampskibsfarten på Isefjorden Vi henlede opmærksomheden paa, at Dampskibet „Frederik VII“ ophører med sine Farter på Isefjorden med Touren paa Fredag den 4de November.

25. september, 1877
Afsejlet fra Roskilde.

13. august, 1879
Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter priviligerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende: Løverdagen den 16de August Middag Kl. 12, bliver ved offentlig Auction som afholdes paa Auctionsdirecteurens Contoir paa Raad- og Domhuset bortsolgt for Vedkommendes Regning: Hjuldampskibet „Frederik VII“, 47 21/100 Register-Tons, med Maskine og Inventarium. Dampskibet, der er bygget 1857 i London af Jern, ligger ved Refshaleøen, hvor det forevises fra Skibsværftets Contoir dersteds. Auctionsconditionerne og Skibets Documenter ere forinden til Eftersyns hos Skibsmæglerne.
Bjerre & Romer.

16. august, 1879
Solgt til ophugningsfirmaet Petersen & Albeck på auktion.

3. november, 1890
Slettet fra registret som ophugget. Er formentlig ophugget ca. 10 år tidligere. Petersen og Ahlbek blev idømt en bøde på 30 kr. for for sen anmeldelse.

Supplerende oplysninger

Kaldesignal

NBTS (2. august, 1857 - 3. november, 1890)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (2. august, 1857 - 3. november, 1890)

Dimensioner

Længde: 37 m, Bredde: 4,1 m, Dybde: 2,2 m

Tonnage

BRT: 66,76, NRT: 47,21

Kapacitet

? passagerer

Maskineri

1 stk. dampmaskine, 25 nhk
2 stk. sidehjul

Ingen billeder af Frederik VII

Der er i øjeblikket 38439 billeder i faergelejet. Der er desværre endnu ingen billeder af Frederik VII. Måske kan du hjælpe?

Hvis du taget billeder, som kan bruges her, må du gerne give besked til faergelejet.dk, f.eks. ved at sende en mail tilOprettet: 9. maj 2020.
72 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS