Kronen

Værft: Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige.
Nybygning nr. 30.

Bestilt: april, 1881.
Søsat: 18. oktober, 1882.
Leveret: 18. marts, 1883.

Status: Forlist.

Navn

Kronen (18. marts, 1882 - 4. oktober, 1899)

Rute

Danmark - Newcastle (23. april, 1882 - 4. oktober, 1899)

Rederier

Aktieselskabet Det Falsterske Dampskibsselskab, Nykjøbing Falster, Danmark (18. marts, 1882 - 4. april, 1887)
Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S - DFDS, København, Danmark (18. marts, 1887 - 4. oktober, 1899)

Hændelser og særlige begivenheder

16. februar, 1882
Bilbrev udstedt.

4. oktober, 1899
Sunket efter kollision med Blythville af West Hartlepool. I Dansk Søulykke-Statistik kan læses:
Søforhør i Kjøbenhavn (Sø- og Handelsretten) d. 14., 18. og 23.Oktober 1899.

Ifølge Vidneforklaringerne var Kronen Kl. 2t 50m Formiddag afgaaet fra «Howden Dock». manøvrerede efter Lodsene Anvisning indtil South Shields, hvor Lodsen gik fra Borde. Derefter styredes Floden ud paa den sydlige Side af .Midterkanalen med ca. 5 Mils Fart under Kapt. W.´s Anvisning med Kurs efter Pierfyrene, hvilke passeredes Kl. 3t 20m. Tæt uden for Sydpieren saas da i omtr.1/2 Kilometers Afstand. Top-Lyset og det rode SideLys fra en Damper — der viste sig at være Linhope af Newcastle, 1839 T. B. 3 à 4 Streger om Styrbord i Færd med at signalere med Blus efter Lods. Da det viste sig umuligt at gaa agten om Linhope, afgav Kronen 2 korte Damppibe-Toner: «Jeg drejer fil Bagbord» , hvilke Linhope besvarede med samme Signal, hvorefter Skibene passerede klar af hinanden med Styrbords Side mod Styrbords Side. Strax efter prajede 1ste Styrmand fra Bakken; «En Damper om Styrbord uden Sidelanterner». Da det nu var for sent at dreje til Styrbord for denne Damper, der havdes 4 à 5 Streger om Styrbord og paa klos Hold, og som senere viste sig at være «Blythville» lagdes Roret haardt Styrbord, samtidig afgaves det oven nævnte Signal og Maskinen kastedes «Fuld Kraft frem» , i det Haab derved at undgaa Kollision; men da Blythville besvarede Signalet med 1 kort Damppibe-Tone og derefter drejede til Styrbord, løb denne Damper med stor Fart sin Stævn ind i Kronens Styrbords Side agten for Kedlerne og da Maskinrummet hurtigt fyldtes, begyndte Kronen at synke. 7 Mand af dennes Besætning bjærgede sig derfor strax ved at entre over Ankeret om Bord i Blythville; derimod lykkedes det de øvrige 10 Mand efter at have forsynet sig med Redningsbøjer at redde sig i egen Baad om Bord i Blythville, der et Par Timer senere landsatte hele Besætningen i North Shields. Under Sammenstødet havde der fundet en Explosion Sted i Maskinrummet, hvorved 1ste Maskinmester Petersen af Odense blev saa stærkt skoldet af den undslupne Damp, at han Dagen efter afgik ved Døden paa Hospitalet. Skibet sank i Løbet af 10 Minutter ca. 1400 Fod Nord-Øst til Øst for «Tynemouth North Pier Head». Besætningens Ejendele, Skibspapirerne m. m. gik tabt og Vraget blev senere bortsprængt ved Havnemyndighedernes Foranstaltning.

Denne Kollision ses at have givet Anledning til en af Kronens Rederi mod Blythvilles Rederi rejst Erstatnings-Sag for «High Court of Justice, Admiralty Division» i London. Af dennes under 1. December 1899 afsagte Dom, der synes at have flersidig Interesse, gives her følgende Udtog:

For Kronens Vedkommende er Fremstillingen i alt Væsenligt i Overensstemmelse med oven staaende Referat. Anklagen gik derfor ud paa, at Modparten rundede altfor klos om South Pieren, at sammes Ror fejlagtig blev lagt Bagbord, at dens Fart ikke blev mindsket og dens Maskine ikke stoppet eller bakket og endeligt, at den havde undladt at vise sit Bagbords røde Sidelys.

Ifølge Blyt hvilles Fremstilling var denne Damper med Lods om Bord paa det omtalte Tidspunkt ved Indgangen til Tyne, styrende Vest-Nordvest med ca. 8 Mils Fart; dens Toplys og Sidelys brændte klart. Man opdagede da i omtr. 11/2 Kilometers Afstand 11/2 Streg om Bagbord en Dampers Toplys og grønne Sidelys. Roret blev lagt Styrbord for at gaa ind i Indløbet, og da Skibet begyndte at lystre Roret hørtes fra Kronen, der endnu befandt sig on Bagbord, 2 korte Damppibe-Toner. Blythville stoppede strax Maskinen, slog «fuld Kraft bak» og afgav samtidig 1 kort Damppibe-Tone, Kronen kom imidlertid med betydelig Fart og tinder Styrbords Ror og ramte med sin Styrbords Side Blythvilles Stævn og Bagbords Bov og beskadigede dem; men fik samtidig selv saa stor Skade, at den sank kort efter. Fra Blythvilles Side gjordes gældende, at Kronen fejlagtig havde været paa den nordlige Side af Løbet, at den havde givet Styrbords Ror og forsøgt at gaa foran om Blythville, samt at dens Maskine ikke var bleven stoppet og bakket i rette Tid.

Dommeren «Mr. Justice Barnes» udtalte bl. A., at de forskellige fra Kronens Side fremførte Paastande vedrørende Blythville og dette Skibs Sejlads ikke kunde anses for beføjede. Der var saaledes intet, der tydede paa. At Blythvilles Bagbords Sidelys ikke havde brændt klart lige til Sammenstøds-Øjeblikket, da det paa Grund af Stødet gik ud; men maaske havde det et Øjeblik været skjult for dem om Bord paa Kronen ved at Linhope kom imellem. Det kunde endvidere ikke antages, at Blythville havde givet Bagbords Ror og derved foranlediget Sammenstød; der forelaa nemlig intet, der modbeviste Forklaringen fra dette Skibs Besætning om det modsatte: maaske var Paastanden om dette Bagbords Ror kommet fra, at Blythville, der gik frem med Styrbords Ror, derefter stoppede og bakkede, hvorved dens Forende maaske faldt over til Styrbord. Heller ikke kunde det siges, at Blythville ikke i rette Tid havde stoppet og bakket; det fremgik af alt det foreliggende, at den havde gjort dette, saa snart man fik Indtryk af, at Kronen var i Færd med at styre en, som det syntes, meget mærkelig Kurs.

Af alt det under Sagen fremdragne fik man tydelig det Indtryk, at Kronen, da den opdagede de to modgaaende Dampere, forsøgte at passere Linhope Styrbord mod Styrbord hvilket lykkedes, selv om der ogsaa da var Fare for Sammenstød; Blythville, der var noget nordligere, kunde imidlertid ikke passere Kronen paa Styrbords Side, og det var derfor fuldstændig fejlagtigt af Kronen at forsøge at faa den paa Styrbords Side. Blythville gjorde da, hvad den kunde, for at undgaa Sammenstødet, nemlig ved at stoppe og bakke Maskinen, og havde ingen Skyld i dette. Hele Skylden for Sammenstødet maatte derimod tilskrives Kronen.

31. oktober, 1899
Anmeldt totalforlist, slettet fra registret 1. november.

Supplerende oplysninger

Kaldesignal

NTDM (18. marts, 1882 - 4. oktober, 1899)

Flag

Danmark's flagDanmark's flag
Danmark (18. marts, 1882 - 4. oktober, 1899)

Hjemsted

Nykøbing Falster (18. marts, 1882 - 4. oktober, 1899)

Dimensioner

Længde overalt: 52,3 m, Bredde: 7,1 m, Dybde: 3,9 m

Tonnage

BRT: 458, NRT: 262, DW: 500

Kapacitet

30 passagerer, 6 køjepladser

Fart

Fart: 9 knob

Maskineri

1 stk. 2-cylindret compound dampmaskine, 450 ihk
1 stk. fastbladet propel

Ingen billeder af Kronen

Der er i øjeblikket over 41000 billeder i faergelejet. Der er desværre endnu ingen billeder af Kronen. Måske kan du hjælpe?

Hvis du har taget billeder, som kan bruges her, må du gerne give besked til faergelejet.dk, f.eks. ved at sende en mail tilOprettet: 24. august 2021.
20 online
Forside    Indhold    Fotografer    AIS    Nyt    Mysterier    Efterlyst    Kontakt    RSS